Általános Szerződési Feltételek

Privlaka Mobilházak Privlaka, Horváth – Székelyi Erika E.V.. 

Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Privlaka Mobilházak (a továbbiakban bérbeadó) szolgáltatásai igénybevételének feltételeit rögzíti. 

Érvényes 2021.01.01-től visszavonásig.

1. A szolgáltatás 

Bérbeadó a visszaigazolásban megadott szolgáltatási díj ellenében, Megrendelő részére, szállást, területet és egyéb szolgáltatásokat biztosít. A szolgáltatási díj magában foglalja a bérelhető mobilházak, valamint azok berendezési és felszerelési tárgyainak használati díját, beleértve a használat során felmerülő közüzemi költségeket. Magában foglalja a bérelhető parcella területének használati díját. A mobilházak 4 + 2 (6) személyesek, melyekben bérbeadó nem biztosít napi takarítást, ágyneműcserét. Extra takarítás, ágynemű, illetve ágyneműcsere, külön térítési díj ellenében, a honlapon, vagy helyben a kapcsolattartónál igényelhető. A bérleti díj feljogosítja vendégeinket a tartózkodási idő alatt a kemping alapszolgáltatásainak – strand, játszótér, nyitott sporttér, strandröplabda pálya, közös fürdők-wc-ék, közös mosogató – nyitvatartási időn belüli, térítésmentes igénybevételére. A tartózkodási idő alatt a mobilházakat körül ölelő terület, valamint a bérelt parcella a szállóvendég kizárólagos használatában van. A Privlaka Mobilházak személyzete jogosult a mobilházakba a vendég távollétében de tudomásával is bármikor belépni, karbantartás, takarítás vagy ellenőrzés céljából. Az esetlegesen nem rendeltetésszerű használat miatt azonnali felszólítást tehet Megrendelőnek írásban, e-mailben vagy SMS formájában!

2. A foglalás; fizetési feltételek 

Megrendelő a foglalását, a visszaigazolásban meghatározott díj határidőig történő átutalásával véglegesítheti. Foglalást a fizetési határidőig befizetett díj esetén tekintjük érvényesnek, melyről e-mailben visszaigazolást, számlát küldünk. A kemping, a szolgáltatási díjon felül, a hatályos önkormányzati rendeletnek megfelelő összegű idegenforgalmi adót számít fel. A kemping aktuális ár- és díjszabása https://www.privlaka.hu oldalon, a https://www.dalmacija-camp.com oldalon és a recepción tekinthető meg. Esetleges eltérés esetén, minden esetben a recepción kifüggesztett árak az érvényesek. 

3. A foglalás módosítása vagy lemondása 

A Megrendelő foglalását a befizetett díj honlapon megtalálható, illetve visszaigazolásban részére megküldött, Foglalási Feltételeknek megfelelően mondhatja le. A Megrendelő a foglalás teljes vagy részleges lemondását, módosítását, kizárólag írásban (e-mail), jelentheti be a bérbeadónak. Lemondás nélküli távolmaradás esetén a teljes díj 100%-a meghiúsulási kötbérnek minősül, a Bérbeadó pedig jogosult a mobilházat a visszaigazolt érkezés másnapjától más megrendelőnek kiadni. 

A megrendelt és visszaigazolt időpontnál későbbi bejelentkezés, vagy korábbi kijelentkezés nem jogosítja fel a Megrendelőt semmilyen díj visszatérítésére. 

Bérbeadó írásos nyilatkozattal CSAK akkor mondhatja le a foglalást, ha olyan elháríthatatlan külső körülmény merült fel, mely kizárja a mobilház rendeltetésszerű használatát és a Bérbeadó nem képes más, hasonló vagy jobb felszereltségű és komfortfokozatú saját tulajdonú mobilházat biztosítani. Bérbeadó ilyenkor a Megrendelő választása szerint vagy késedelem nélkül visszafizeti a már befizetett szolgáltatási díjat, vagy azt a módosított foglalás díjába, kezelési költség felszámítása nélkül beszámítja. 

4.Az érkezés és a távozás 

A mobilházakat az érkezés napján 14.00 órától lehet elfoglalni, és az elutazás napján 10.00 óráig kell elhagyni. Esetleges korábbi érkezés, vagy későbbi távozás csak előre egyeztetett módon lehetséges! Érkezéskor, a Megrendelő a recepciónál köteles bejelentkezni, ami a Megrenelővel együtt, vagy a Megrendelőhöz érkező látogató vendégre is vonatkozik, aki látogatását esetlegesen külön díj ellenében teheti meg. A bejelentőlap, Megrendelő általi hibás kitöltéséből fakadó várakozási időért a Bérbeadó nem tartozik felelősséggel. Érkezéskor munkatársunk tételesen átadja a mobilházat, és Megrendelő vele tudja rendezni a kaució összegét, melyet távozáskor visszakapnak, amennyiben mindent rendben találnak. Kérjük, a mobilházat ugyanolyan rendben adják át, ahogy megkapták (takarítást kivéve). A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért Megrendelő (mobilházba bejelentett összes vendégért) teljeskörűen felel!

A Megrendelő, a szállás elfoglalását követő 1 órán belül a helyszíni munkatársunknak, vagy telefonon a megadott számon (+36303001916) jelezheti a szálláshelyen tapasztalt hiányosságokat, amelyeket a Bérbeadó lehetőség szerint azonnal pótol, kijavít. Hiány esetén a mobilházak tételes leltárja nyújt eligazítást a felszereltségről, és ugyanezen leltár nyújt alapot a Bérbeadó részéről a kártérítés mértékének meghatározására. Elutazáskor tapaszalt hiányokat, a Bérbeadó a Megrendelővel szemben kártérítés jogcímen érvényesítheti. 

Távozás a recepción történő kijelentkezés után történhet, miután megtörtént a számla rendezése és a kulcsok leadása. Elveszett kulcsért a Bérbeadó pótlási díjat számít fel. 

5.Bérbeadó felelőssége 

Bérbeadó szavatol azért, hogy valamennyi létesítmény és berendezési tárgy rendeltetésszerű használatra alkalmas, továbbá megfelel a vonatkozó jogszabályoknak és a hatósági előírásoknak. Bérbeadó sem a területén, sem a mobilházakban Megrendelő által elhelyezett tárgyakért nem vállal sem anyagi, sem egyéb felelősséget. Bérbeadó nem felel a nem rendeltetésszerű használat során bekövetkező károkért, értékcsökkenésért. Bérbeadó nem felel a rajta kívülálló okból és a vis maior okán bekövetkező közmű-szolgáltatási hiányosságokért. 

6.Közlekedés 

A mobilházaknál 1 db személygépkocsi parkolására van lehetőség. Parkolni kizárólag ezen objektumok, területek mellett engedélyezett, vagy kint a főparkolóban. A Kemping csak az előzetesen, a bejelentőlapon regisztrált, arra jogosult járművek behajtását engedélyezi. A park csendjének és nyugalmának biztosítása érdekében a vendégeknek törekedniük kell arra, hogy gépjárműveiket csak a Kempingbe történő be- és kilépéskor vegyék igénybe, valamint, hogy a gépjárműhasználat a lehető legkisebb zajjal járjon. A KRESZ előírásai a kemping teljes területén érvényesek, az alábbi eltérésekkel: a Kemping területén a gyalogosok mindig elsőbbséget élveznek, a megengedett maximális sebesség 5 km/óra! 

A kemping bejárati kapuja 23.00 óra és 07.00 óra között zárva tart. Rendkívüli kihajtási esetben, értesítse a kemping személyzetét, a recepción elhelyezett telefonszámon. Gyalogosan a bejárati kapun keresztül 07.00 óra és 23.00 óra között, a kemping kiskapuján a nap 24 órájában tud közlekedni. 

7. A Megrendelő kötelességei, házirend 

A kemping házirendjét, a kemping információs tábláján tudják elolvasni. A kemping vendégeinek nyugalma érdekében este 23.00 óra és 07.00 óra között a kemping területén hangoskodni tilos, bele értve ebbe a mobilházak teraszán és belső tereiben történő zavaró hangerejű beszélgetést, zenehallgatást, melynek betartatásáért a kemping személyzete felel. 

Minden háziállat mobilházba hozatalát mindig előre kell jelezni a Bérbeadó felé. Amennyiben a háziállat fajtájából fakadóan lehetséges, csak érvényes oltási bizonyítvánnyal rendelkező (Horvátország törvényeit figyelembe véve) állat hozható a kempingbe, térítés ellenében. A kutyatartás szabályait alapvetően a kemping információs tábláján lehet elolvasni. A kutyaürülék összeszedése mindenhol KÖTELEZŐ!!!

A kempingben való tartózkodás alatt keletkezett szemetet, kérjük szemeteszsákba gyűjtsék, melyet a kempingben megtalálható kommunális szemétgyűjtőkbe vagy szelektív szemétgyűjtőkbe (PET-palack) (sárga) kérjük bedobni. A mobilházakban elhelyezett szemétgyűjtő edényekben tudják a keletkezett hulladékot elhelyezni, melynek ürítése a Megrendelő feladata. 

A bútorokat és használati tárgyakat a Bérbeadó előzetes engedélye nélkül tilos az egyik mobilházból kivinni és/vagy másik mobilházba átvinni. A létesítményeket, eszközöket minden Megrendelő és Vendége kizárólag saját felelősségére, a használati rend (kezelési útmutató) előírásai alapján használhatja. A kemping közös használatú létesítményeit, berendezési tárgyait és eszközeit közösen használó vendégek, a rendeltetésellenes használat során bekövetkezett károkozásért egyetemlegesen felelnek. 

A mobilházakban, recepción, közös terekben, mellékhelyiségben TILOS a dohányzás! Nyílt lángú tüzet gyújtani, csak a kemping erre a célra kijelölt helyén lehet. Tűz esetén, tűzoltó készülékkel (nappali) meg kell kezdeni az oltást, a recepciót azonnal értesíteni kell! 

8.Egyéb rendelkezések 

Az általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az egyéb vonatkozó, hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók. Vitás kérdésekben a felek megegyezésre törekszenek. Megegyezés hiányában a felek kikötik a Zadar Megyei Bíróság kizárólagos és értelemszerű illetékességét. 

Vendég kijelenti, hogy az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat tudomásul veszi, azokat magára nézve kötelezőnek tekinti, azokról a Bérbeadó és a kemping szolgáltatásait vele együtt igénybe vevő más személyeket is tájékoztatja. Ennek elmulasztásából fakadó követelések tekintetében a Megrendelő nem hivatkozhat az ÁSZF feltételeinek nem ismeretére. 

Az ÁSZF megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül és a kempingből való kizárást és az azonnali eltávolítást vonhatja maga után. Ilyen esetben a Megrendelőt nem illeti meg semmilyen kártérítés. (Horváth-Székelyi Erika Privlaka, Adószám: 69561182-1-43)